Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS
img

Doktorandské štúdium

V spolupráci s Filozofickou fakultou UK má Sociologický ústav SAV akreditované štvorročné interné a päťročné externé doktorandské štúdium v študijnom programe 3.1.1. sociológia. Pravidlá doktorandského štúdia upravuje táto smernica.

Potenciálni záujemcovia si môžu vybrať z vypísaných tém dizertačných prác (témy dizertačných prác na akademický rok 2019 / 20 sú dostupné tu), ktoré sú spravidla zverejňované v marci. Termín pre podávanie záväzných prihlášok na štúdium niektorej z ponúknutých tém býva na konci mája. Zoznam tém pre aktuálny rok a presné termíny sú včas uverejnené na našej webovej stránke. Vypísané témy nadväzujú na aktuálny výskumný profil školiteľov a práca na nich predpokladá intenzívne zapojenie do vedeckého života na ústave.

Naši doktorandi budú mať možnosť absolvovať doktorandské štúdium na pracovisku, ktoré je garantom slovenskej účasti v prestížnych programoch medzinárodného komparatívneho spoločenskovedného výskumu ISSP (International Social Survey Programme) a EVS (European Values Study), je vydavateľom najvýznamnejšieho slovenského sociologického časopisu Sociológia – Slovak Sociological Review evidovaného v databáze Current Contents a spoluprevádzkovateľom Slovenského archívu sociálnych dát (SASD).

Tip: Ak máte konkrétnu predstavu o téme, ktorú by ste v rámci svojho štúdia u nás radi riešili, je možné ešte pred oficiálnym vypísaním tém kontaktovať niektorého z potenciálnych školiteľov. Vašim budúcim školiteľom môže byť každý pracovník uvedený v sekcii vedúci alebo samostatní vedeckí pracovníci. Ak neviete, kto by mohol byť vašim školiteľom ku konkrétnej téme, môžete kontaktovať vedeckého tajomníka ústavu.

Sociologický ústav SAV je aktívne zapojený do medzinárodnej spolupráce a je signatárom viacerých zmlúv o spolupráci s pracoviskami v zahraničí. Prirodzenou súčasťou PhD štúdia u nás je preto aj študijný pobyt na niektorom z našich partnerských pracovísk.

Sociologický ústav SAV otvára ročne dve až tri miesta pre doktorandov denného štúdia, počet doktorandov v externej forme štúdia nie je obmedzený. Interný doktorand má v roku 2019 nárok na štipendium vo výške 675,00, po absolvovaní dizertačnej skúšky vo výške 786,50 euro. Zo štipendia sa neplatia dane ani odvody. Poplatok za rok štúdia v externej forme predstavuje 700,- euro.

Okrem predmetov, ktoré ponúka študijný plán Filozofickej fakulty Univerzity Komenského pripravujeme pre našich doktorandov aj sériu doktorandských seminárov. Ich harmonogram v akademickom roku 2017 / 2018 je nasledovný:

25. 10. 2017 Úvodné stretnutie so spolugaratkami a organizačným vedúcim doktorandského štúdia na SÚ SAV a seminár:
Ako písať vedecký text a ako si udržať prehľad v citovanej literatúre
Miloslav Bahna

29. 11. 2017 Kvantitatívna analýza dát v sociológií
Miloslav Bahna

13. 12. 2017 Ústavný seminár, na ktorom predstavia študenti a študentky doktorandského štúdia projekty svojich dizertačných prác.

20.2.2018 Sociologická teória v kontexte dnešných spoločenských výziev
Dilbar Alieva

13.3.2018 Storočie slovenskej sociológie
Robert Klobucký

18.4.2018 Kvalitatívny výskum – prípadové štúdie
Zuzana Kusá, Jana Lindbloom

29.5.2018 Vývojové zmeny sociálno-priestorovej situácie Slovenska z pohľadu sociológie
Peter Gajdoš, Katarína Moravanská

Naši doktorandi

2016
Alexandra Matejková: „Práca ako hodnota a rodová rovnosť na trhu práce“
školiteľ: Miloslav Bahna

Marianna Mrva: „Fenomén spoločenskej dôvery v sociologických teóriách a v sociologickom výskume“
školiteľ: Robert Klobucký

Katarína Deáková (externá forma štúdia): „Podmienky a bariéry inkluzívneho vzdelávania v škole – systémová a interakčná rovina“
školiteľka: Zuzana Kusá


2017
Zuzana Huráková: „Životné a rodinné stratégie mužov a žien na súčasnom Slovensku“
školiteľka: Magdalena Piscová

Juraj Štefanec: „Náboženstvo vo väzniciach na Slovensku“
školiteľ: Miroslav Tížik

Mária Bystrianska (externá forma štúdia): „Slovenskí študenti v zahraničí: Kto odchádza a kto sa vracia?“
školiteľ: Miloslav Bahna

Vladimíra Jacková (externá forma štúdia): „K poruchám socializačno-výchovnej funkcionality rodiny v tekutej modernite“
školiteľka: Magdalena Piscová


2018
Paula Ivanková: „Trieda ako explanačný faktor volebných rozhodnutí: Parlamentné voľby na Slovensku po roku 1989“
školiteľ: Miloslav Bahna

Dominika Orišková: „Meniace sa predstavy o slušnom živote - prístup životných histórií“
školiteľka: Zuzana Kusá

Ľubomír Šottník: „Spoločenské dôsledky nástupu automatizácie pre trh práce: Prípad Slovensko“
školiteľ: Miloslav Bahna

Mária Klaučová (externá forma štúdia): „Internacionalizácia mestského priestoru – prípadová analýza Bratislavy“
školiteľ: Ľubomír Falťan
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava