Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

imgLojalita a protest v českej a slovenskej spoločnosti v perspektíve výskumu hodnôt

4. - 5. október 2018, Malé konferenčné centrum SAV Bratislava

Organizátori a partneri konferencie: Sociologický ústav SAV, Ústav populačných štúdií FSS Masarykovej univerzity, Friedrich Ebert Stiftung a sekcia metodológie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV

Ciele konferencie

Cieľom konferencie je prispieť k objasneniu viacerých otázok týkajúcich sa stability a zmien v hodnotách obyvateľov strednej Európy, a osobitne obyvateľov Českej a Slovenskej republiky v posledných troch desaťročiach. Koncept lojality organizátori chápu veľmi široko, okrem iného aj ako ochotu jednotlivca či skupiny osôb dodržiavať záväzky voči organizácii, štátu alebo národu, voči inštitúcii, alebo i voči určitému presvedčeniu či ideológii.

Prezentované príspevky a diskusia k nim budú hľadať odpovede na otázky, ako sa vyvíjali a v akých súvislostiach menili naše:

- lojality a záväzky k rôznym spoločenským inštitúciám a normatívnym princípom
- okruhy solidarity
- hodnotová súdržnosť skupín
- spoločenská dôvera a dôvera k inštitúciám a tiež
- názory na demokratický režim.

Očakávame, že uvažovanie o týchto otázkach bude reflektovať teoretický výskum v príslušných oblastiach a zároveň sa bude opierať o komparatívne analýzy údajov z opakovaných reprezentatívnych empirických zisťovaní ako sú EVS, ISSP a ďalšie realizovaných v oboch krajinách.
Vítané sú aj príspevky založené na štatistických údajoch, analýze dokumentov či iných druhov kvalitatívnych dát, ak ich dáta/materiál pokrýva viac časových bodov aspoň v jednej z republík.

Prihláška na konferenciu

Registrovať sa na konferenciu je potrebné najneskôr do 30. septembra 2018.
Registrovať sa môžete tu.

Prihlásenie príspevku

Návrhy príspevkov očakávame do 15. augusta 2018. Zasielať ich môžete prostredníctvom tohto formuláru

Programový výbor konferencie rozhodne o výbere príspevkov a programe konferencie do konca augusta 2018.

Kontakt: Zuzana Kusá: zuza.kusa@savba.sk; Beatrice-Elena Chromková – Manea: manea@fss.muni.cz
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava