DOKUMENTY A PUBLIKÁCIE ON-LINE

STRATÉGIA SOCIÁLNEJ A EKONOMICKEJ INTEGRÁCIE RÓMSKYCH KOMUNÍT V BANSKOBYSTRICKOM SAMOSPRÁVNOM KRAJI NA OBDOBIE 2007 - 2013 A AKČNÉ PLÁNY NA ROKY 2007 - 2008

© Sociologický ústav SAV, Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunityObsah a prílohy publikácie
DOWNLOAD (PDF dokument)
DOWNLOAD PRÍLOHA(PDF dokument)

SLOVENSKO NA CESTE K RODOVEJ ROVNOSTI - ROVNOSŤ A ZOSÚLAĎOVANIE V KOLEKTÍVNOM VYJEDNÁVANÍ A ZMLUVE

Autorka: PhDr. Monika Čambáliková, CSc.
Recenzenti: Mgr. Jarmila Filadelfiová, PhDr. Margita Vitálošová

© Sociologický ústav SAV, Európska Rómska pracovná agentúra ERPA, Bratislava 2006Obsah a abstrakt publikácie
DOWNLOAD (PDF dokument)

REGIONÁLNY ROZVOJ SLOVENSKA Z POHĽADU PRIESTOROVEJ SOCIOLÓGIE

Autori: PhDr. Peter GAJDOŠ, CSc., Doc. PhDr. Ján PAŠIAK, CSc.
Recenzent: PhDr. Stanislav BUCHTA, CSc.

© Sociologický ústav SAV, NK UNESCO MOST, BRATISLAVA 2006Online obsah a úvod:
DOWNLOAD (PDF dokument)

REGIÓNY SLOVENSKA V KONTEXTE ŽIVOTNÝCH PODMIENOK A ROZVOJOVÝCH DISPONIBILÍT. Pramenná publikácia

Autori: PhDr. Peter GAJDOŠ, CSc., PhDr. Katarína MORAVANSKÁ, Doc. PhDr. Ján PAŠIAK, CSc., Mgr. Milan ZEMAN
Recenzent: Mgr. Katarína Strapcová

© Sociologický ústav SAV, BRATISLAVA 2006Online základné informácie:
DOWNLOAD (PDF dokument)

SLOVENSKO NA CESTE K RODOVEJ ROVNOSTI / SLOVAKIA ON THE WAY TO GENDER EQUALITY, Bratislava 2006Publikácia obsahuje slovenskú a anglickú verziu textov.

Editorka:
PhDr. Magdaléna Piscová, CSc.

Kolektív autorov:
Ing. Mgr. Miloslav Bahna
PhDr. Monika Čambáliková, CSc.
Mgr. Monika Čambáliková, ml.
PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.
PhDr. Erika Kvapilová, PhD.
Mgr. Zuzana Kumanová, PhD.
PhDr. Magdaléna Piscová, CSc.

Recenzovali:
PhDr. Bernardína Bodnárová, CSc.
PhDr. Peter Guráň

© Sociologický ústav SAV, Európska Rómska pracovná agentúra ERPA, Bratislava 2006

Obsah a abstrakt publikácie
DOWNLOAD (PDF dokument) V SLOVENČINE
DOWNLOAD (PDF dokument) IN ENGLISH

CHUDOBA V SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI A VZŤAH SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI V CHUDOBE. Zborník príspevkov z konferencie Unesco Most, Bratislava 2006

Editorka: PhDr. Zuzana Kusá, CSc.

Konferencia sa uskutočnila v Bratislave v dňoch 14.-16.novembra 2005. Organizátormi podujatia boli Slovenská komisia UNESCO - NK MOST, Friedrich Ebert Stiftung a Sociologický ústav SAV.Obsah a úvod zborníka z konferencie:
DOWNLOAD (PDF dokument)Závery z konferencie "Chudoba v slovenskej spoločnosti a vzťah slovenskej spoločnosti k chudobe"

DOWNLOAD (Word dokument)

REGIONÁLNY ROZVOJ SLOVENSKA V EURÓPSKYCH INTEGRAČNÝCH KONTEXTOCH
(Regióny, prihraničné regióny, euroregióny)

Národný komitét UNESCO – Program MOST v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a za účasti Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR zorganizovali v novembri r. 2003 konferenciu so zahraničnou účasťou na tému Euroregióny a regionálny rozvoj v integračných kontextoch. Publikácia je zborníkom príspevkov z konferencie.

Editor: Mgr. Ľubomír FALŤAN, CSc.
Recenzent Doc. Ján PAŠIAK, CSc.

© NK UNESCO – Most, Sociologický ústav SAV
(60. výročie vzniku UNESCO a 40. výročie SÚ SAV)
Vydavateľstvo Interlingua, Bratislava 2004


DOWNLOAD (pdf dokument)

ISSP: RODINA A ROD 2002. Výskum v rámci programu ISSP - PRAMENNÁ PUBLIKÁCIA, Časť I.

Publikácia vznikla v rámci grantovej úlohy VEGA 2/2072/22 "Systémové a kultúrne limity transformácie rodiny a genderových rolí".

Autorský tím:
PhDr. Magdalena PISCOVÁ, CSc.
Mgr. Martina BAUSOVÁ
Mgr. Milan ZEMAN

DOWNLOAD (pdf dokument)

SPOLOČNOSŤ 2004 PODĽA KRAJOV - v tabuľkách a grafoch. Pramenná publikácia, časť I.

Publikácia vznikla v rámci štátnej úlohy výskumu a vývoja č. 2003 SP 51/028 06 00/028 06 02 - 2003 s názvom "Regionálna diferenciácia, regionálny rozvoj v kontexte integračných dosahov", hlavný koordinátor štátnej úlohy: Ľubomír Falťan, Sociologický ústav SAV.

Autorský tím:
PhDr. Monika ČAMBÁLIKOVÁ, CSc.
PhDr. Bohumil BÚZIK
Mgr. Jana KLOCOKOVÁ
Mgr. Jana LINDBLOOM
Mgr. Katarína STRAPCOVÁ
Mgr. Milan ZEMAN


Download pdf-dokument SPOLOČNOSŤ 2004, časť I.

SPOLOČNOSŤ 2004. ANNEX - Tabuľková príloha podľa vybraných sociálno-demografických znakov. Pramenná publikácia, časť II.

Publikácia vznikla v rámci štátnej úlohy výskumu a vývoja č. 2003 SP 51/028 06 00/028 06 02 - 2003 s názvom "Regionálna diferenciácia, regionálny rozvoj v kontexte integračných dosahov", hlavný koordinátor štátnej úlohy: Ľubomír Falťan, Sociologický ústav SAV.

Autorský tím:
PhDr. Monika ČAMBÁLIKOVÁ, CSc.
PhDr. Bohumil BÚZIK
Mgr. Jana KLOCOKOVÁ
Mgr. Jana LINDBLOOM
Mgr. Katarína STRAPCOVÁ
Mgr. Milan ZEMAN


Download pdf-dokument SPOLOČNOSŤ 2004, časť II.

REGIONÁLNY ROZVOJ SLOVENSKA. VÝCHODISKÁ A SÚČASNÝ STAV

Knižná publikácia vyšla v rámci úlohy výskumu a vývoja „Regionálna diferenciácia, regionálny rozvoj v Slovenskej republike v kontexte integračných dosahov“ č. 2003SP 51/028 0600/02806 02-2003.

Editori: Mgr. Ľubomír FALŤAN, CSc., Doc. PhDr. Ján PAŠIAK, PhD.
Vydavateľ: Sociologický ústav SAV, Bratislava 2004


DOWNLOAD (pdf dokument)
ŽENY VO VEDE - ALEBO DERAVÉ POTRUBIE?

Zborník príspevkov zo semináru, ktorý sa uskutočnil v Bratislave dňa 19. októbra 2004. Na jeho organizovaní sa podieľalo viacero inštitúcií: Sociologický ústav SAV, Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity, Centrum rodových štúdií pri Filozofickej fakulte UK a Jan Monet Chair pri UK.

Zostavila: PhDr. Magdaléna PISCOVÁ, CSc.
Vydavateľ: Sociologický ústav SAV, Bratislava 2004DOWNLOAD (pdf-dokument)

Zborník "Súčasné subkultúry mládeže"

- zborník príspevkov zo seminára Sekcie sociologickej teórie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV uskutočneného 21. októbra 1998.

Editori: Roman DŽAMBAZOVIČ, Robert KLOBUCKÝ
Recenzentka: Doc. PhDr. Katarína PODOLÁKOVÁ, CSc.
Vydavateľ: Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV, Bratislava, november 1999


DOWNLOAD zbornik_sss.doc (dokument Word, 359 kB)
DOWNLOAD zbornik_sss.zip (zip file, 92 kB)
Three Social Sciences in Central and Eastern Europe.
Handbook on economics, political science and sociology (1989-2001)


The handbook provides analysis Thirty country reports by discipline (economics, political science, sociology) and by country (Bulgaria, Estonia, Czech Republic, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia)

Handbook online:


http://www.cee-socialscience.net/reports/handbook/index.html
Generačný problém ako spoločný problém generácií - Doc.PhDr.J.Suchý,CSc.

- študijná pomôcka pre učiteľov a študentov sociológie mládeže a výchovy.

Zostavil: Prof. Ladislav MACHÁČEK
Bratislava - Trnava 2003


DOWNLOAD (pdf dokument, 678 kB)Copyright © 2000-2007, Sociologický ústav SAV
WeB Katarína Strapcová


Domovská stránka
História SÚ SAV | Organizačná štruktúra | Zoznam pracovníkov | Výskumné projekty |
Časopis SOCIOLÓGIA | Slovenská sociologická spoločnosť | Knižnica SÚ SAV |
Slovenská akadémia vied | Sociológia LINKS | Podujatia