Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zoznam pracovníkov

Vedúci vedeckí pracovníci
Mgr. Ľubomír Falťan, CSc.

Samostatní vedeckí pracovníci
Mgr. Ing. Miloslav Bahna, PhD.
Prof. PhDr. Monika Čambáliková, CSc.
PhDr. Peter Gajdoš, CSc.
Mgr. Robert Klobucký, PhD.img
PhDr. Vladimír Krivý, CSc.
PhDr. Zuzana Kusá, CSc.
Prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.
PhDr. Magdaléna Piscová, CSc.
Mgr. Miroslav Tížik, PhD.

Ostatní vedeckí pracovníci
PhDr. Bohumil Búzik, PhD.
Mgr. Jana Strussová, PhD.
Mgr. Jana Lindbloom, PhD.
PhDr. Katarína Moravanská, PhD.
Mgr. Katarína Strapcová, PhD.
Mgr. Jozef Zagrapan, PhD.

Odborní pracovníci VŠ
PhDr. Elena Kajabová
PhDr. Mária Suríková
Mgr. Milan Zeman

Doktorandi
Denná forma štúdia
Mgr. Zuzana Huráková
Mgr. Paula Ivanková
PhDr. Alexandra Matejková
Mgr. Marianna Mrva
Mgr. Dominika Orišková
Mgr. Ľubomír Šottník
Mgr. Juraj Štefanec (prerušené štúdium)

Externá forma štúdia
Ing. Mária Bystrianska
Mgr. Katarína Deáková
Mgr. Vladimíra Jacková
Ing. arch. Mária Klaučová

Technickí pracovníci
Silvia Danišová
Emília Pribelová
Jarmila Štrbavá

Informáciu o našich súčasných i minulých štipendistoch nájdete tu.
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava