VYBRANÉ PUBLIKÁCIE
Sociologického ústavu SAV


SOCIOLÓGIA / Slovak Sociological Review

Odborný časopis Sociologického ústavu SAV, ktorý vychádza 6x ročne (4 slovenské a 2 anglické čísla). Časopis je možné kúpiť v kníhkupectve VEDA, Štefánikova 3, a La Reduta, Palackého 2 v Bratislave a taktiež v SÚ SAV - v redakcii časopisu Sociológia.

Hlavná redaktorka/Editor-in-Chief
PhDr. Monika Čambáliková, CSc.

Výkonní redaktori/Editors
Mgr. Robert Klobucký, PhD.
Mgr. MA. Andrej Findor

Viac informácií o časopise na:
http://www.sociologia.sav.sk/socas/index.html

Vyhľadávanie podľa kľúčových slov a abstrakty na:
http://www.sav.sk/?lang=sk&charset=&doc=journal

Elektronická verzia:
EBSCO celosvetová online databáza vedeckých textov
Prístup do EBSCO aj na stránke Ústrednej knižnice SAV

Central and Eastern European Library - http://www.ceeol.com
SLOVENSKO NA CESTE K RODOVEJ ROVNOSTI - ROVNOSŤ A ZOSÚLAĎOVANIE V KOLEKTÍVNOM VYJEDNÁVANÍ A ZMLUVE

Autorka: PhDr. Monika Čambáliková, CSc.
Recenzenti: Mgr. Jarmila Filadelfiová, PhDr. Margita Vitálošová

© Sociologický ústav SAV, Európska Rómska pracovná agentúra ERPA, Bratislava 2006

Obsah a abstrakt publikácie
DOWNLOAD (PDF dokument)SLOVENSKO NA CESTE K RODOVEJ ROVNOSTI, Bratislava 2006
SLOVAKIA ON THE WAY TO GENDER EQUALITY, Bratislava 2006


Publikácia obsahuje slovenskú a anglickú verziu textov.

Editorka:
PhDr. Magdaléna Piscová, CSc.

Kolektív autorov:
Ing. Mgr. Miloslav Bahna
PhDr. Monika Čambáliková, CSc.
Mgr. Monika Čambáliková, ml.
PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.
PhDr. Erika Kvapilová, PhD.
Mgr. Zuzana Kumanová, PhD.
PhDr. Magdaléna Piscová, CSc.

Recenzovali:
PhDr. Bernardína Bodnárová, CSc.
PhDr. Peter Guráň

© Sociologický ústav SAV, Európska Rómska pracovná agentúra ERPA, Bratislava 2006

Obsah a abstrakt publikácie
DOWNLOAD (PDF dokument) V SLOVENČINE
DOWNLOAD (PDF dokument) IN ENGLISH

CHUDOBA V SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI A VZŤAH SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI V CHUDOBE. Zborník príspevkov z konferencie Unesco Most, Bratislava 2006

Editorka: PhDr. Zuzana Kusá, CSc.

Konferencia sa uskutočnila v Bratislave v dňoch 14.-16.novembra 2005. Organizátormi podujatia boli Slovenská komisia UNESCO - NK MOST, Friedrich Ebert Stiftung a Sociologický ústav SAV.

Obsah a úvod zborníka z konferencie:
DOWNLOAD (PDF dokument)

REGIONÁLNY ROZVOJ SLOVENSKA Z POHĽADU PRIESTOROVEJ SOCIOLÓGIE

Autori: PhDr. Peter GAJDOŠ, CSc., Doc. PhDr. Ján PAŠIAK, CSc.
Recenzent: PhDr. Stanislav BUCHTA, CSc.

© Sociologický ústav SAV, NK UNESCO MOST, BRATISLAVA 2006Online obsah a úvod:
DOWNLOAD (PDF dokument)

REGIÓNY SLOVENSKA V KONTEXTE ŽIVOTNÝCH PODMIENOK A ROZVOJOVÝCH DISPONIBILÍT. Pramenná publikácia

Autori: PhDr. Peter GAJDOŠ, CSc., PhDr. Katarína MORAVANSKÁ, Doc. PhDr. Ján PAŠIAK, CSc., Mgr. Milan ZEMAN
Recenzent: Mgr. Katarína Strapcová

© Sociologický ústav SAV, BRATISLAVA 2006Online základné informácie:
DOWNLOAD (PDF dokument)   PODOBY REGIONÁLNYCH ODLIŠNOSTÍ NA SLOVENSKU. PRÍKLADY VYBRANÝCH OKRESOV

Editori: Vladimír Ira, Ján Pašiak, Ľubomír Falťan, Peter Gajdoš
Recenzenti: Doc. RNDr. Pavol Korec, CSc., Doc. RNDr. Oto Hudec, CSc.

© Sociologický ústav SAV, Bratislava 2005

Publikácia vznikla ako súčasť projektu štátnej objednávky č. 2003 SP 51/028 06 00/028 06 02-2003 - Regionálna diferenciácia, regionálny rozvoj v SR v kontexte integračných dosahov.

Publikáciu je možné kúpiť vo vybraných kníhkupectvách, a taktiež na SÚSAV - v redakcii časopisu Sociológia.
   FENOMÉN SÍDELNO-PRIESTOROVEJ IDENTITY V MULTIETNICKOM PROSTREDÍ

Editor: Zdenek Šťastný

© Sociologický ústav SAV, Bratislava 2005

Publikácia je výsledkom riešenia projektu VEGA 2/3146/23 - Fenomén sídelno-priestorovej identity v multietnickom prostredí.

Publikáciu je možné kúpiť vo vybraných kníhkupectvách, a taktiež na SÚSAV - v redakcii časopisu Sociológia.
   ŽENY VO VEDE - ALEBO DERAVÉ POTRUBIE?

Publikáciu zostavila: PhDr. Magdaléna Piscová, CSc.
Recenzovali: Eva Havelková, PhD., Doc. PhDr. Silvia Miháliková, CSc.

© Sociologický ústav SAV, Bratislava 2004

Publikáciu je možné kúpiť vo vybraných kníhkupectvách, a taktiež na SÚSAV - v redakcii časopisu Sociológia.
REGIONÁLNY ROZVOJ SLOVENSKA V EURÓPSKYCH INTEGRAČNÝCH KONTEXTOCH
(Regióny, prihraničné regióny, euroregióny)


Editor: Mgr. Ľubomír FALŤAN, CSc.
Recenzent: Doc. Ján PAŠIAK, CSc.

© NK UNESCO – Most, Sociologický ústav SAV
(60. výročie vzniku UNESCO a 40. výročie SÚ SAV)
Vydavateľstvo Interlingua, Bratislava 2004


DOWNLOAD (pdf dokument)

REGIONÁLNY ROZVOJ SLOVENSKA. VÝCHODISKÁ A SÚČASNÝ STAV
Editori: Mgr. Ľubomír FALŤAN, CSc., Doc. PhDr. Ján PAŠIAK, PhD.

© Sociologický ústav SAV, Bratislava 2004


DOWNLOAD (pdf dokument)


   KOLEKTÍVNE IDENTITY NA SÚČASNOM SLOVENSKU

Autor: Vladimír Krivý
Recenzovala: Katarína Strapcová

© Centrum excelentnosti "Kolektívne identity" SAV, Sociologický ústav SAV a Etnologický ústav SAV, Bratislava 2004

Publikáciu je možné kúpiť vo vybraných kníhkupectvách, a taktiež na SÚSAV - v redakcii časopisu Sociológia.
     DENNÍKY SOCIOLÓGOV. ALEXANDER HIRNER 1953 - 1955

Editori: PhDr. Ľudovít Turčan, CSc., Mgr. Robert Klobucký
Recenzenti: Doc. PhDr. Ján Pašiak, PhD., PhDr. Ivan Kamenec, CSc.

© Sociologický ústav SAV, Bratislava 2004

Publikáciu je možné kúpiť vo vybraných kníhkupectvách, a taktiež na SÚSAV - v redakcii časopisu Sociológia.
   MENTÁLNA HRANICA. OBRAZ SUSEDA V SLOVENSKO-RAKÚSKOM POHRANIČÍ

Editor: Ľubomír Falťan
Recenzent: Doc. PhDr. Ján Pašiak, CSc.

© Sociologický ústav SAV, Bratislava 2003

Publikáciu je možné kúpiť vo vybraných kníhkupectvách, a taktiež na SÚSAV - v redakcii časopisu Sociológia.
   ČLOVEK, SPOLOČNOSŤ, PROSTREDIE. PRIESTOROVÁ SOCIOLÓGIA

Autor: Peter Gajdoš

© Sociologický ústav SAV, Bratislava 2002

Publikáciu je možné kúpiť vo vybraných kníhkupectvách, a taktiež na SÚSAV - v redakcii časopisu Sociológia.

Copyright © 2000-2007, Sociologický ústav SAV
WeB Katarína Strapcová


Domovská stránka
História SÚ SAV | Organizačná štruktúra | Zoznam pracovníkov | Výskumné projekty |
Časopis SOCIOLÓGIA | Slovenská sociologická spoločnosť | Knižnica SÚ SAV |
Slovenská akadémia vied | Sociológia LINKS | Podujatia