STRUČNÉ ANOTÁCIE PROJEKTOV


Spoločenské nerovnosti a otázka spoločenskej súdržnosti - rozšírenie perspektív
Social inequalities and the Query of Social Cohesion - multiplying the perspectives

Funded by VEGA - the Slovak Grant Agency for Sciences as the project No 2/7038/27
Project co-ordinator: Zuzana Kusá
Duration: 2007 - 2009      Cieľom projektu je obrátiť pozornosť ku klasickej sociologickej téme spoločenskej súdržnosti a to v kontexte rastúcich spoločenských nerovností a odbúravania sociálneho štátu. Projekt sa na základe usústavnenia našich doterajších skúmaní pokúsi vypracovať porovnanie teórií spoločenskej súdržnosti a jej praktických organizačných foriem a ukázať vývoj sociálnych a ekonomických nerovností v longitudinálnej a komparatívnej perspektíve. Taktiež stavajúc na našich doterajších skúmaniach, bude analyzovať súvislostí zmien domácej sociálnej legislatívy a pokúsi sa ich zasadiť do kontextu medzinárodných debát o sociálnom štáte ako ich výraznú repliku. Priblíži aj komparatívne historicko-ekonomické a sociálno-politické skúmania, ktorých zistenia sa u nás málo zohľadňujú v spoločenskovedných analýzach a v debatách o bremenách, akými sú pre ekonomický rozvoj sociálne výdavky.
      Integrálnou časťou projektu je rozširovanie bázy výskumných dát umožňujúcej longitudinálne analýzy, najmä prostredníctvom organizácie ďalšieho kola medzinárodného projektu Výskum európskych hodnôt (2008) ako aj analýza a interpretácia výskumných údajov, vrátane údajov z výskumu príjmov a životných podmienok EU-SILC 2005 a modulu zameraného na sledovanie medzigeneračného prenosu chudoby.      The project approaches the classic sociological topic of social cohesion in the current context of growing social inequalities and trimming the social state. It will continue and systemise our previous research and then will study social cohesion/solidarity theories and research practical organizational/institutional solidarity forms as well as it will offer longitudinal and comparative description of the development of social and economic inequalities in the SR as well. Continuing our going research, it will analyse knowledge and ideological resources of the Slovakian social legislation reforms and describe them in the context of the wider discussion of social state as its distinctive contribution. It will introduce findings of comparative economics history and social policy research that are rarely considered in the debates about the burden of social expenditures for the economic growth.
      Integral part of the project is the further development of the research data basis enabling longitudinal analysis. It will proceed mainly through the next wave of European Value Study (2008). The project will also cover the sudy of the next research data, including the data from the income and living condition statistics EU-SILC 2005 and its intergeneration poverty transmission module.Podmienenosť regionálneho voličského správania na Slovensku
Factors of Regional Voting Behaviour in Slovakia

Funded by VEGA - the Slovak Grant Agency for Sciences as the project No 2/6067/26
Project co-ordinator: Vladimír Krivý
Duration: 2006 - 2008      Cieľom je identifikovať faktory, ktoré podmieňujú výrazne odlišné politické inklinácie a volebné výsledky v rôznych regiónoch Slovenska. Súčasťou je zachytenie historických vzorcov regionálneho volebného správania v plnom rozmedzí slobodných volieb v období 1929 - 2006. Bude preskúmaný nie iba vplyv sociálno-štruktúrnych, sociálno-ekonomických a sociálno-sídelných faktorov, ale aj faktora historických politických inklinácií prejavujúcich sa v 20. - 40. rokoch minulého storočia.

Uvažované prínosy skúmania:
 • Rekonštrukcia historických vzorcov voličského správania na regionálnej a lokálnej úrovni
 • Nové možnosti vysvetľovania výsledkov parlamentných volieb 1946
 • Vyhodnotenie možností a limitov explanácie regionálnych voličských rozdielov faktormi ekonomickej povahy
 • Celkové posúdenie pôsobenia faktorov: faktora historických politických inklinácií (regionálnych politických tradícií), aktuálne sociálne-štruktúrneho, sociálne-ekonomického a sociálne-sídelného
 • Regionálne podoby medzigeneračnej a lokálnej pamäte
 • Posúdenie prepojenia lokálnych a regionálnych typických vzorcov voličského správania s hodnotovými orientáciami obyvateľov, identifikácia špecifických "vysvetľujúcich" hodnotových orientácií      The goal of the project is to identify factors that condition significantly different political inclinations and elections results in various regions in Slovakia. The project encompasses also an identification of historical patterns of electoral behaviour in free elections in the period 1929 - 2006. Not only the influence of socio-structural, socio-economic and socio- residential factors, but also a factor of historic political inclinations since the 20's till the 40's will be examined.

Particular contribution expected:
 • A reconstruction of historic patterns of voting behaviour on the regional and local level
 • New possibilities of explaining the results of parliament election 1946
 • An evaluation of possibilities and limits in explaining regional voting differences by means of economic factors
 • An overall appreciation of influencing factors: a factor of historic political inclinations (of regional political traditions), a current socio-structural factor, a socio-economic one and a socio-residential one
 • Regional patterns of intergenerational and local memory
 • An appreciation of linking typical local and regional patterns of voting behaviour with dominant value orientations of population. An identification of the most important, "explaining" value-orientationsAgenda, stratégia a identita sociálnych hnutí na Slovensku: kontinuita a zmena
Agenda, Strategy and Identity of Social Movements in Slovakia: Continuity and Change

Funded by VEGA the Slovak Grant Agency for Sciences as the project No 2/6031/26
Project co-ordinator: PhDr. Monika Čambáliková, CSc.
Participants: Mgr. Jana Klocoková, Andrej Findor, M.A., PhDr. Mária Suríková
Duration: 2006-2008      Skúmanie sociálnych hnutí v oblasti práce, životného prostredia a menšín na Slovensku, ich komparácia s relevantnými hnutiami v medzinárodnom kontexte a reflexia ich pôsobenia na slovenskú spoločnosť. Analýza vybraných "starých" a "nových" sociálnych hnutí v teoretickom rámci: kontinuita/zmena v ideológii a cieľoch hnutia, v realizovanej taktike (staré/nové formy kolektívnej akcie a mobilizácie), v štruktúre a spôsobe organizácie; v účastníkoch hnutia, v jeho ukotvení v sociálnej štruktúre spoločnosti a jeho cieľovej skupiny.      The study of social movements related to work and employment, environment, and sexual minorities in Slovakia, their comparison with the relevant social movements on the international scene and consideration of their influence on the Slovak society. The analysis of selected "old" and "new" social movements applying the following theoretical framework: continuity/change in the idelogy and goals of the movements, in the chosen tactics (old/new forms of collective action and social mobilization), in the structure and mode of organization, continuity/change of the social movement participants.


EQUAL: Slovensko na ceste k rodovej rovnosti
EQUAL: Slovakia on the Way to Gender Equality

Funded by Európsky sociálny fond Projekt PD IS EQUAL č. 81/04-1/33-4.1 Slovensko na ceste k rodovej rovnosti
Project co-ordinator: Marcel Schwarz (ERPA) Magdalena Piscová (SÚ SAV)
Participants: Monika Čambáliková, Miloslav Bahna, Milan Zeman
Duration: 2005-2007
      Cieľom projektu je prostredníctvom komplexného výskumu (kvalitatívneho aj kvantitatívneho) identifikovať oblasti, v ktorých dochádza k rodovo podmienenej diskriminácii, navrhnúť možné opatrenia na dosiahnutie rovnosti príležitostí (s dôrazom na trh práce) a prostredníctvom špecializovaných workshopov pôsobiť na zainteresovaných aktérov a súčasne senzibilizovať verejnosť prostredníctvom mediálnej kampane.
   Projekt bol realizovaný občianskym združením Európska Rómska pracovná agentúra (ERPA) ako hlavným partnerom a Sociologickým ústavom SAV ako rozvojovým partnerom projektu.      The laid project pursues the problems of decreasing the gender inequality and the problems of support of employment desegregation. The main part of the project is gender research realised by the project partner, the Sociological Institute, the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, and draft of measures for removing gender discrimination that subsequently will be communicated to the labour market stakeholders. Both introduced activities are supported by system of conferences, workshops and by media campaign devoted to the problems of gender equality in order to sensitise broader public and selected target groups.
   The project has been implemented by the European Roma Emplyoment Agency as the leading project partner and by the Institute for Sociology of the Slovak Academy of Sciences as the development project partner.

Súčasná rodina v kontexte spoločenskej a individuálnej transformácie
Contemporary Family in the Frame of Societal and Individual Transformation

Funded by VEGA the Slovak Grant Agency for Sciences as the project No 2/5106/25
Project co-ordinator: Magdalena Piscová
Participants: Miloslav Bahna, Milan Zeman
Duration: 2005-2007      Pre súčasnú spoločnosť sú charakteristické narastajúce možnosti voľby (resp. výberu), ktoré výrazne ovplyvňujú jednotlivé atribúty indivídua. Potenciál voľby existuje ako v rovine biologických atribútov, tak i v rovine kultúrnych atribútov. Atribúty kultúrnej roviny možno ohraničiť priestorom, ktorý je zadefinovaný kategóriami "voľby" a "dedičstva". Existuje viacero činiteľov transformácie indivídua, ktorými môže byť samotné indivíduum, komunita do ktorej indivíduum patrí, rôzne inštitúcie, štát ale najmä rodina.
      Cieľom úlohy bude pokúsiť sa analyzovať úlohu a vplyv rodiny na transformáciu jednotlivca a jeho identity a ako sa táto mení v priestore napätia medzi slobodnou a dostupnou voľbou a rozsahom nadobudnutého dedičstva. Rozdielny prístup k potenciálu slobodnej voľby zakladá predpoklady pre vzrast sociálnych nerovnosti.      In contemporary society is evident the increasing range of choice it can shape in a very significant way individual human attributes. The possibility of choice is both on the biological level so as on the cultural level. The attributes of cultural level can be situated in the field between the categories of "inheritance" and of the "choice". There are several agents of individual transformation - it can be the individual himself, community to which individual belongs, various institutions, the state and mainly the family.
      We attempt to analyse the role of the family and its influence on the transformation of the individual and how the transformation is managed in the area of the tension between the inheritance and the possibility of choice. Different access to the potential of choice can raise a new form of social inequality.

Mesto v kontextoch sociálnej a sociálno-priestorovej transformácie slovenskej spoločnosti
The Town in the Context of Social and Social-spatial Transformations of the Slovak Society

Funded by VEGA - the Slovak Grant Agency for Sciences as the project No 2/5091/25
Project co-ordinator: Peter Gajdoš
Participants: Katarína Moravanská
Duration: 2005 - 2007      Cieľom projektu je zachytiť a analyzovať špecifickú pozíciu miest (urbánneho prostredia) v modernizácii a sociálnej transformácii slovenskej spoločnosti. Analyzovať širší sociálno-priestorový konceptuálny rámec postavenia a úlohy miest v ťažiskových etapách vývoja modernej slovenskej spoločnosti, s dôrazom na 20. stor. s doplnením o súčasné transformačné obdobie ako i na nové výzvy spojené s budovaním informačnej spoločnosti.
      Zámerom je tiež analyzovať mestá ako sídelné spoločenstvá, ich štrukturálne charakteristiky, vývoj ich ľudských potenciálov ako i vybraných sídelných podmienok. Realizovať typológiu miest a komparáciou rôznych typologických rovín (časových, veľkostných, územných ..) identifikovať faktory vplyvu na typologické rozdiely.
      Analyzovať mestá v ich širších sídelných a regionálnych súvislostiach a kontextoch. Konfrontovať ich stav a vývojové smerovanie s orientáciou na humanizáciu urbánneho prostredia a kvalitu života obyvateľov.
      Získanými poznatkami prispieť k rozpracovaniu urbánnej sociológie na Slovensku a k aktualizácii poznatkov o vývoji slovenských miest v 20. stor. z pohľadu sociológie a sociálnej ekológie.      The goal of the project is to analyze the specific position of towns in the process of modernization and social transformation of the Slovak society. The analysis will concentrate on a broader social-spatial conceptual framework of the position of towns in the most decisive stages of development of modern Slovak society, with the emphasis on the 20th century, especially with regard to the present transformation period, as well as the recent appeals connected with formation of the information society.
      The intention also includes the analysis of towns as settlement communities, their structural characteristics, and development of their human potentials as well as selected conditions of the settlements. This will provide us with the foundations for the typology of the towns, comparison of various typological levels (as to time, size, territory, etc.) and identification of the factors influencing the typological differences.
      The towns will be analyzed in their broader settlement and regional connections and contexts. Their present situation and their developmental tendencies will be confronted with the orientation to humanization of the urban environment and the quality of life of their inhabitants.
      The findings obtained should contribute to elaboration of the urban sociology in Slovakia and to a more topical character of the knowledge on development of the Slovak towns in the 20th century, from the point of view of sociology and social ecology.

Meniace sa alebo miznúce triedy? Triedna štruktúra a sociálna stratifikácia na Slovensku na prelome tisícročia
Changing or Waning Class? Class Structure and Social Stratification in Slovakia around the Turn of Millennium

Funded by VEGA the Slovak Grant Agency for Sciences as the project No 2/5117/25
Project co-ordinator: Bohumil Búzik
Participants: Jana Lindbloom, Katarína Strapcová, Milan Zeman
Duration: 2005 - 2007Triedna štruktúra a stratifikácia súčasných postkomunistických spoločností prechádza procesom zmien, ktoré nemožno charakterizovať ako prechodný stav medzi prekonávaným rovnostárskeho typu sociálneho usporiadania a rodiacim sa meritokratickým typom usporiadania. Triednu štruktúru a charakter sociálnych vzťahov nepovažujeme za danosť, ale niečo čo sa neustále vytvára v konkrétnych podmienkach. Štruktúra súčasnej spoločnosti je preto zmesou plynulých prechodov medzi sociálnymi hybridmi s nejasnými hranicami.Class structure and stratification of current post-communist societies undergoes the process of changes. These cannot be characterised as temporary stage between the overcomming egalitarian type of social structure and emerging meritocratic type of social structure. Class structure and character of social relations we dont consider as ultimate given, but we consider it as something which is ceaselessly created in specific conditions. Structure of current society is therefor mixture of the smooth transitions between social hybrids and vague borders.

Drogy a protidrogová politika v slovenskej spoločnosti. Medzinárodný kontext a perspektívy
Drugs and Drug Policy in the Slovak Society. International Context and Perspectives

Funded by VEGA the Slovak Grant Agency for Sciences as the project No 2/5076/25
Project co-ordinator: Robert Klobucký
Participants: Mgr. Roman Džambazovič (Katedra sociológie FFUK, Bratislava), Radoslav Fedačko (FF UK)
Duration: 2005-2007


      Prehľad aktuálneho stavu v problematike tzv. drogovej situácie na Slovensku. Opis a analýza legislatívneho, obsahového a štruktúrneho rámca protidrogovej politiky na Slovensku so zameraním sa na vývoj po roku 1989. Komparácia slovenskej protidrogovej politiky s protidrogovými politikami stredoeurópskych krajín a vybraných krajín EÚ. Analýza spoločenského diskurzu v masmédiách o protidrogovej politike. Výskum postojov expertov a politických strán k protidrogovej politike na Slovensku. Projekcia možného budúceho vývoja drogovej problematiky na Slovensku a protidrogovej politiky.      Survey of the up-to-date state in the issues of the so-called drug situation in Slovakia. Description and analyses of legislative, content and structural frame of the drug policy in Slovakia focused on development after 1989. Compare of the Slovak drug policy with that of the central European countries and selected countries of the European Union. The analysis of social discourse in mass media on drug policy. Research of stance of experts and political parties to drug policy in Slovakia. Projection of a possible future development of the drug issues and drug policy in Slovakia.

Hlavné tendencie vývoja sociológie na Slovensku pred a po roku 1948
Principal Developmental Tendencies in Sociology before and after 1948 in Slovakia

Funded by VEGA the Slovak Grant Agency for Sciences as the project No 2/4093/04
Project co-ordinator: Ľudovít Turčan
Participants: Robert Klobucký, Eva Laiferová (Katedra sociológie FFUK, Bratislava)
Duration: 2004-2006      Do syntézy prvej časti dejín sociologického myslenia na Slovensku podľa našej pôvodnej koncepcie treba z parciálnych tém spracovať dejiny sociologických prístupov k problematike národe, nacionalizmu, národnosti, menšín a etník, ktorej skúmanie podľa P. Gulu najviac prispelo i k vlastnému rozvoju a "prestíži" sociológie na Slovensku v 1. polovici 20. storočia. Táto problematika nebola doteraz samostatne spracovaná, pričom ide rozsahom o prekvapivo bohatú produkciu.
      Zároveň treba do obdobia vývinu sociológie na Slovensku po roku 1948 spracovať oblasť rezortnej sociológie na Slovensku, jej jednotlivých pracovísk ako súčasti jej vývinu v mimoakademických pracoviskách. Činnosť a produkcia najvýznamnejších pracovísk bude zrejme v budúcich obdobiach predmetom samostatného spracovania, v tomto období chceme samostatne spracovať oblasť výskumu urbanizmu, sídiel, regiónov.      Our broader aim is to make a synthesis of the history of sociological thinking in Slovakia. To fulfil our goal, one of the partial topics we need to compile are the sociological perspectives on the problem of the nation, nationalism, nationalities, minorities and ethnic groups. Studies of these topics, according to P.Gula, contributed the most to the development of sociology itself and to make it a prestigious science in Slovakia in the first half of the 20th century. These issues have not been piled up separately yet.
      Specialised fields in sociology and specialised sociological workplaces are the other topics which have to be included into the work on development of sociology in Slovakia after the year 1945. Activities of all the separated workplaces will have to be investigated gradually in the future research, at present we will concentrate on the area of urbanism, settlements and regions.

Regionálna diferenciácia, regionálny rozvoj v SR v kontexte integračných dosahov
Regional Differentiation and Regional Development in the Slovak Republic in the Context of Integration

Štátna úloha výskumu a vývoja č. 2003 SP 51/028 06 00/028 06 02 - 2003
Hlavný koordinátor štátnej úlohy: Ľubomír Falťan
Koordinátori subtém: Ľ. Malíková, J. Tvrdoň, M. Čambáliková, R. Spáčilová, V. Ira, P. Gajdoš, V. Krivý a ďalší
Duration: 2003-2005

Štátna úloha výskumu a vývoja pod názvom "Regionálna diferenciácia, regionálny rozvoj v SR v kontexte integračných dosahov", ktorej riešiteľom je Sociologický ústav SAV, je úlohou štátneho programu výskumu a vývoja s názvom "Účasť spoločenských vied na rozvoji spoločnosti".
Cieľom je analyzovať kontext regionálneho rozvoja v predtransformačnom období a dopad transformačných systémových zmien po r. 1989 na regionálne disponibility; vypracovať typológiu regionálnej diferenciácie v slovenských podmienkach, charakterizovať rozvojové možnosti a obmedzenia problémových regiónov, analyzovať možnosti riešenia regionálnych disparít a regionálneho rozvoja v slovenských a cezhraničných kontextoch a osobitne v kontexte európskych integračných procesov a preskúmať podoby, možnosti a aktérov regionálnych rozvojových politík.

Zmeny spoločenských hodnôt a očakávaní vo vzťahu ku zdravotnej neškodnosti potravín a postaveniu poľnohospodárstva a vidieka
Changes in social values and expectations in relation to health food and position of agriculture and country side

Čiastková úloha Úlohy výskumu a vývoja č. 2003SP 0S/000 42 00/000 00 00 "Rozvoj vidieka a zmeny v potravinových vertikálach v kontexte integrácie Slovenska do EÚ", hlavný koordinátor štátnej úlohy: Ing. Štefan Buday, VÚEPP Bratislava
Sub-project of the main project No. 2003SP 0S/000 42 00/000 00 00 "Development of countryside and changes in food verticals in the context of EU integration of Slovakia", main project co-ordinator: Ing. Štefan Buday, VÚEPP Bratislava
Sub-project coordinator: Zuzana Kusá, SÚSAV
Participant in sub-project: Elena Hybská
Duration: 2003-2005

Cieľom úlohy je
(1) preskúmať spôsoby, akými sa v domácich masovo-komunikačných prostriedkoch prezentuje poľnohospodárska a vidiecka problematika a ako sa tento spôsob prezentácie v sledovanom trojročnom období vyvíja;
(2); skúmať zmeny v spoločenskom vnímaní otázok súvisiacich so zabezpečovaním zdraviu neškodných potravín a životnej pohody poľnohospodárskych zvierat a
(3) identifikovať argumentačné aj organizačné obmedzenia v poskytovaní komplexnej informácie o problémoch poľnohospodárstva a vidieka a postupy ich prekonávania.

Koncepcie národa, národností a etnických skupín v dejinách slovenského sociologického myslenia

Čiastková úloha Úlohy výskumu a vývoja č. 2003 SP 51/028 08 00/028 08 06, "Národ, národnosti a etnické skupiny v transformujúcej sa spoločnosti", hlavný koordinátor štátnej úlohy: Doc. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc., Spoločenskovedný ústav SAV Košice
Koordinátor čiastkovej úlohy: PhDr. Ľudovít Turčan, CSc.
Spoluriešiteľ: Mgr. Robert Klobucký
Duration: 2003-2005

Pretrvávanie vplyvov Herderovej idey "prirodzených spoločenských celkov" v slovenskom romantickom idealizme 19. storočia - k sociológii "Kollárovho nacionalizmu" (A. Štefánek) a Štúrovho "sveta budúcnosti" - zdroje slovenského mesianizmu (a ich súčasné pôsobenie a dosah) - nové prístupy (liberalizmus - J. Francisci, Š. M. Daxner) - Lajčiakova konkrétna sociológia Slovenska (prostredia, kultúry, ľudu, povahy, charakteru), hlasistická koncepcia národa inšpirovaná T. G. Masarykom.
Idea čechoslovakizmu a jeho predpoklady - vznik ČSR ako dokonštituovanie slovenského národného života - počiatky druhého slovenského nacionalizmu - ideológia nacionalizmu verzus liberalizmus, socializmus, komunizmus na Slovensku, M. Hodža - nacionalizmus ako národný egoizmus, homoetnológia - predestinačné myslenie v nacionalizme - integrálny nacionalizmus v koncepciách národa na Slovensku - sociologické chápanie národa (A. Hirner) oproti filozofickému - nahradenie predestinačných postupov sociotechnikou - národnosť ako dynamicky a nie ako statický fenomén - výsledky slovenskej sociografickej školy pri výskume národa a národností - orientácia na sociológiu pri skúmaní národností a menšín.

PHENOMENON OF RESIDENTIAL-SPATIAL IDENTITY IN THE MULTIETHNIC ENVIRONMENT
Fenomén sídelno-priestorovej identity v multietnickom prostredí

Funded by VEGA the Slovak Grant Agency for Sciences as the project No 2/3146/23
Project co-ordinator: Ľ.Falťan
Participants: Zdenek Šťastný, Mária Strussová, Mária Malíková, Aro Chikashige (CHUO University, Tokyo)
Duration: 2003-2005

The project develops further the project "Socio-spatial identification of the local community as a social-cultural phenomenon" (2000 - 2002) executed in Slovakia. Its goal is to study the forms of interethnic relationships, the ability to coexist and accept different ethnics in multiethnic communities. The objective is to compare the motives of residential-spatial identity in the situation of minority ethnics in Slovakia. and some other countries in Central and Eastern Europe. The project is to compare the situation in Slovakia with the situation of Slovak's minority life in CarpathoUkraine, Vojvodina, Hungary and Romanian Bihory.

THE CITIZENS OF SLOVAK REPUBLIC IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION
Občania Slovenskej republiky v kontexte európskej integrácie

Funded by VEGA the Slovak Grant Agency for Sciences as the project No 2/3009/23
Project co-ordinator: Monika Čambáliková
Participants: Ladislav Macháček, Jana Klocoková
Duration: 2003 - 2005

The goal is to identify and explain functions of collective actors (employees' and employers' associations, youth associations, environmental associations) in the development of civil society in Slovakia. The goal is to provide insights into inconsistencies in development of civil, political and social dimensions of citizenship within the borders of national states and within the integrating Europe. The goal is also to analyse developmental tendencies of representational and participatory democracy elements.

Classes and Stratification in Social Changes of Slovakia
Triedy a stratifikácia v sociálnej zmene Slovenska

Funded by VEGA the Slovak Grant Agency for Sciences as the project No 2/ 2071/22
Project co-ordinator: Bohumil Búzik
Participants: Ján Bunčák, Imrich Vašečka, Katarína Strapcová, Jana Bonková
Duration: 2002 - 2004

The empirical goal is to study the changes in the stratification and class structure of the Slovak society since the beginning of the 1990s and to trace the old and new differentiating processes and their impacts on overall social mobility. The data of several sociological surveys will be re-analysed. The theoretical goal is to compare various theoretical models of social stratification and attempt at the elaboratione of the theoretical framework for the interpretation of the stratification and class processes in the contemporary Slovak society as well as for reconstruction of the basic assumptions of stratification and class theories as they are present in the published sociological studies.

Transformation impacts on developmental disponibilities of the settlements and their communities in Slovakia
Transformačné dopady na rozvojové disponsibility sídiel a ich spoločenstiev na Slovensku

Funded by VEGA - the Slovak Grant Agency for Sciences as the project No 2/2014/22
Project co-ordinator: Peter Gajdoš
Participants: Katarína Moravanská, Ján Pašiak
Duration: 2002 - 2004

The goal is to analyse the specific positions of various types of settlements and their communities in Slovakia and to present the contextual framework of their present social, cultural and civilisation development. The point is to study interrelations of their human potentials and civilisation dispositions and to elaborate the typology of settlements according to their developmental dispositions in the context of new developmental trends. The intention is to reveal complex grounding of certain types of settlement problems in the settlement types, as well as to look for the possibilities of their solution from the perspectives of both the EU accession process and the effectiveness of the public administration reforms.

Social and cultural factors of political orientations and electoral behaviour in Slovakia
Sociálne a kultúrne faktory politických orientácií a volebného správania na Slovensku

Funded by VEGA the Slovak Grant Agency for Sciences as the project No 2/2061/22
Project co-ordinator: Vladimír Krivý
Participants: Viera Feglová, Juraj Podoba (Institute for Ethnology S.A.S.)
Duration: 2002 - 2004

The goal of the project is to extend the knowledge of socio-structural and cultural factors of political attitudes and electoral behaviour in Slovakia, its municipalities, communities and districts. The current data on the level of communities will be drawn from 2001 Census and parliamentary elections in 2002. The project employs surveys and electoral statistical data of 1946 and 1990 elections on the levels of communities and districts. Their analysis is to be combined with the "local spot" depth of political-anthropological explorations. Along the regional, urban-rural, ethnic and confessional dimension, the project focuses on the marginal territorial environments as the explanatory variable of electoral behaviour.

Systemic and cultural determinants and limits of family transformation and gender role attitudes
Systémové a kultúrne limity transformácie rodiny a genderových rolí

Funded by VEGA the Slovak Grant Agency for Sciences as the project No 2/2072/22
Project co-ordinator: Magdaléna Piscová
Participants: Martina Bausová
Duration: 2002 - 2004

The goal is to identify the most relevant changes in the family & gender role attitudes and, to uncover the main formative factors of the gender role ideology. A special attention will be given to the comparison of the former state-socialist countries and West European countries. A long-lasting women' labour participation in former state-socialist countries will be considered as the significant determinant of the gender role attitudes differences. In Slovakia, the diversity of family forms and their subsequent acceptation as socially legitimate, increases slowly. The division of gender roles, fixed in family and work expectations and stereotypes, plays the significant part in these processes.

Slovak Archive of Survey Data
Slovenský archív sociálnych dát

Funded by VEGA the Slovak Grant Agency for Sciences as the project No 2/2096/22
Project co-ordinator: Katarína Strapcová
Participants: Adriana Cenká, Silvia Stodolová
Duration: 2002 - 2004

The goal is to create a primary data catalogue, and then to attempt at systematic documentation of the existing social science datasets reserve. The catalogue will enable an effective orientation researchers in the Slovak primary data field and will simplify an access and enable the secondary analyses, and promote comparative, longitudinal research. The archive will facilitate the standardization and verification of the methods used in the analysis of data. The goal is also to integrate the Slovak Archive into the existing network of the social science data archives and exchange the information within the scientific community.


Hodnotové systémy občanov a socio-ekonomické podmienky - výzvy demokratizácie pre rozširovanie Európskej Únie
Value Systems of the Citizens and Socio-economic Conditions - Challenges from Democratisation for the EU-Enlargement

Funded by European Commission, Contract n° HPSE - CT2001 - 00062
Project co-ordinator: Prof. Detlef Pollack, Europa Universität Viadrina,
P.O. 1786 D-15207 Frankfurt/Oder:
www.democraticvalues.eu.tf
Principal contractor for Slovakia: Mgr. Ľubomír Falťan, PhD.
Duration: 2001 - 2004

The research project identifies the social and cultural bases for an integration of the Central and European nations into the European Union. The complex transformation processes towards democracy and market economy are the frame for analyses of the "mental map" of the citizens. At the core of our analyses is the interrelationship between political, economic and cultural values and in what way these values shape people's opinions about the EU. One specific point is the relationship between social inequality and support of democracy in Central and Eastern Europe 10 years after the breakdown of communism. Especially the economic hardships and the decline of the socialist welfare state might cause political attitudes and values, which are not compatible with a European value community and lead to obstacles for the enlargement of the European Union.

In eleven countries of Central and Eastern Europe were conducted 11.500 citizens on economic, social and political changes. Citizens of three member states of European Union - West Germany, Greece and Spain, were additionally included in the project. This gives account of differences in people's belief systems we find between member states of the European Union and the post-communist accession countries. The project includes European nations, where in year 2000 the transformation from an authoritarian to a democratic system was successful (Germany, Greece and Spain), where the transition process was advanced (Poland, Czech Republic, Hungary, Slovenia, Estonia), where the transition process was on a good course (Bulgaria, Romania, Slovakia), and where the transition process is still in the initial phase (Albania, Russia). Germany is a special case in this design, since West Germany represents the case of a successful transformation towards a consolidated liberal democracy and East Germany is still a case of transformation, since in spite of the institutional unification we still have to speak of two Germanys as far as the mental map is concerned. The research project is organized as a "most different design", which allows international comparing of systematic differences.Orientations of Young Men and Young Women to Citizenship and European Identity

http://www.sociologia.sav.sk/mladez

Funded by European Commission, Contract n°HPSE-CT-2001-00077
Project co-ordinator: Prof. Lynne Jamiesson, Edinburgh University, http://www.ed.ac.uk/sociol/youth
Project manager for Slovak and Czech Republics Prof. Ladislav Macháček
Duration: 2001 - 2004

A multi-site investigation of identity and citizenship among young men and woman in strategically selected nations and regions. The selected sites are in four pairs of nations, or nations and regions, with contrasting histories of cultural alignment for or against European identity and of investments in nation-based and ethnicity-based citizenship: Vienna and the Bregnez area of Vorarlberg in Austria; Madrid and Bilbao in Spain; Chemnitz and Bielefeld, in Germany; Bratislava and Prague in the Slovak and Czech Republics; Edinburgh, Scotland and Manchester, England in the UK.

The research will provide new insight into the orientations of young people to 'being European' and to European citizenship, including better insight into the possible sources of variation between and within nations and regions. Regional and national effects will be explored through comparisons of strategically selected regions and nations. The effects of gender and career path will be mapped through comparison of 'ordinary' young men and young women and highly educated young men and young women whose careers orient them to European job markets rather than local job markets.

The Construction of Social Differences and Identities. A Border Work
Konštruovanie sociálnych rozdielov a identít. Práca na hraniciach

Funded by VEGA the Slovak Grant Agency for Sciences as the project No 2/109321
Project co-ordinator: Zuzana Kusá
Participants: Andrej Findor
Duration: 2001 - 2003

The goal of the project is to study the construction of social differences in the mass media from ethnomethodological perspective. The main way is to study categorisation procedures. The focus is on so called "unbiased descriptions" that significantly contribute to the naturalization of differences and that are to diminish the self-defence capacity of categorised. The focus is also on the examination of the presentation practices of personal identity in mass media and on the study of how the "border work" is the constituent of the presentation of modern subject, as well as how social actors perform and manage the presentation of their autonomous agency as being part of solidarity bonds.

A Century of Slovak Sociology
Storočie slovenskej sociológie

Funded by VEGA the Slovak Grant Agency for Sciences as the project No 2/109421
Project co-ordinator: Ľudovít Turčan
Participants: Robert Klobucký, Eva Laiferová
Duration: 2001 - 2003

The goal is to work out and critically review the complex developments of Slovak sociology in the 20th century, their actors and counter-actors, the forceful measurements undertaken several times to diminish the impact of sociology, and their outcomes. The period under the study comprises works from various traditions, such as extreme positivism (sociography), positivism and scientism (Lajčiak, later Hirner), social utopism (J. von Schulpe, J. Pálka), religious sociology and ideological non-empirical sociology of marxism-leninism. The aim is also to analyse the stages of the institutionalisation of sociology (establishment of sociological seminar at Comenius University, impact of Czech sociologists in Slovakia).

Sociálno-priestorová identifikácia lokálneho spoločenstva ako socio-kultúrny fenomén

(január 2000 - december 2002)
projekt VEGA č. 51-51-7045-00/2000, koordinátor: Ľ.Falťan
spoluriešitelia: Zdenek Šťastný, Mária Strussová, Mária Malíková

The aim of the project is to identify factors that influence the shaping of social and spatial identification of local community in the period of intensive civilisation changes when traditional factors of local micro-world clash with supra-local (global) values. The assumption is gradual penetration of local community life by the values that are in their essence less and less spatially determined and their confrontation with original(traditional) values would also determinate (have impact on) changing form of internal integrity such communities and their identification with given locality.

Renesancia občianskej spoločnosti, občana a občianstva v SR

(január 2000 - december 2002)
projekt VEGA č. 51-51-7016-00/2000, koordinátor: L. Macháček
spoluriešitelia: M. Čambáliková, R. Roško

The research objective is to study not enough studied conceptual aspects of post-November renewal of civil society in Slovakia, as well as to reflect new phenomena and trends that have followed breaking Parliamentary election in 1998. The special attention will be given to the dialectics of civil society and the state, mediating function of collective actors, heuristic potency of the concept "civil-cracy". This innovative concept, together with traditional concept of democracy, represent a toll that could contribute to making precise our perspective on the developmental phases of civil society. Our analysis will reflect revolutionary fact of the origin of capable for action non-party (independent) stratum of citizen in the structure of civil society in Slovakia, its successful cooperation with political opposition in election campaign and the direction of its post-election reproduction.

Desať rokov spoločenskej transformácie na Slovensku a v Čechách

(1999 - 2001)
projekt VEGA č. 2/6088/99, koordinátor: Ján Bunčák
spoluriešitelia: Bohumil Búzik, Katarína Strapcová

The project is based on the representative survey of changes in social stratification and mobility in Slovakia and Czech Republic. Its goal is by using historical and cross-national comparison to study social, demographical and cultural structures, as well as mobility of inhabitants of Slovak and Czech Republics in the last decade.

Zmeny v charaktere reprodukcie populácie na Slovensku

(1999 - 2001)
projekt VEGA č. 2/6046/99, koordinátorka: Magdaléna Piscová
spoluriešiteľ: Robert Klobucký

The project willis to analyse the changes in the present population reproductive behaviour in Slovakia and to make comparative analysis of the situation in Slovakia and other European countries.. The projects aims at the study and analysis of the present population climate in society and to work out the historical summary of changes it has undergone. It aims at creation of comprehensive data-basis about the population reproductive behaviour and to work out the set of research techniques and procedures expedient for analysis of population climate. The present and expected population development will be analysed in the context of development of the other European countries.

Vývojové sociálno-ekologické nerovnováhy v priestorovej organizácii Slovenskej republiky

(1999 - 2001)
projekt VEGA č. 2/6014/99, koordinátor: P.Gajdoš
spoluriešiteľ: J.Pašiak

The project deals with the social-ecological theory and methodology, making it possible to diagnose the social-spatial situation of the society, and it is applied to the real indication of the character and explanation of developmental connections of the main social-ecological imbalances in spatial organisation of the society of the Slovak Republic, with the emphasis on the 2nd half of the 20th century up to the present. They are mainly the social, civilisation, and modernisation connections and consequences of the imbalances that are to be pointed out, as well as their eventual solutions, in the context of new developmental trends of the society. It is matter of a complex analysis of social-spatial situation of the society in various stages of its development and on various levels of its spatial organisation (republic, regions and settlements). The results are to be summed up in a general theoretical synthesis (historical and spatial) projected into theoretical, methodical and application spheres.

Sociologické dedičstvo Alexandra Hirnera

(1998 - 2000)
projekt VEGA No. 2/507998, koordinátor: Ľ.Turčan
spoluriešitelia: Juraj Schenk, Eva Laiferová (Univerzita Komenského Bratislava), Robert Klobucký

The goal is to review the work of eminent Slovak sociologist Alexander Hirner, who developed the history of sociological thinking in Slovakia, executed exemplary theoretical-empirical study of the concepts of sociability and social control; undertook several regional case studies and was the author of distinguished methodological handbooks. The study of Hirner's life and work, offers a possibility to study how the development of Slovak sociology was limited by the political power.

Kolektívne predstavy, zdravý rozum a sociologická analýza: Pokus o reflexívnu sociológiu

(1998 - 2000)
projekt VEGA č. 2/5132/98, koordinátor: Zuzana Kusá
spoluriešiteľ: Andrej Findor

The goal is to analyse theories of social action and social order that underlay the data description and interpretation in the present Slovak sociological studies; to draw sociological attention to the issue of constructing "objective" representation of social reality and routine use of conventional interpretation procedures; and to initiate a critical discussion of epistemological premises of sociological research.

Lokálna demokracia a nové územnosprávne členenie SR (Prípadové štúdie novo ustanovených okresných miest)

(január 1997 - december 1999)
projekt VEGA č. 2/4097/97, koordinátor: Ľ.Falťan
spoluriešitelia: Z. Šťastný, M. Malíková, M. Strussová

Rozvoj inštitúcií lokálnej demokracie sa v sledovanom období 1997-1999 nesie v znamení snáh o posilnenie kompetencií miestnej samosprávy a jej vzťahov voči štátnej správe po zmenách v územno-správnom členení začiatkom druhej polovice roku 1996. Inštitucionálnym aspektom lokálnej demokracie a rozsah kompetencií, ktoré sú jej určené, je síce dôležitým, ale len východiskovým faktorom pre jej fungovanie. Jej kvalita je daná podobami jej napĺňania vo vzťahoch občan a samospráva, resp. štátna správa, vzťahmi jednotlivých subjektov spoločenského života na lokálnej úrovni navzájom a ako tieto vzťahy formujú celkovú spoločenskú klímu na lokálnej úrovni. Poznatky z prieskumov v dvoch vytypovaných mestách Brezno a Banská Štiavnica signalizujú celý rad problémov v konkrétnych podobách fungovania lokálnej demokracie. Falťan, Ľ. - Krivý, V.: Slovakia: Changes in Public Administration. In: Decentralization and Transition in the Visegrad, London, Mc Millan Press, 1999, 102-131. Malíková, M.: Kultúrny život v malých mestách (Prípadová štúdia Brezna a Banskej Štiavnice). In: Sociológia 31, 1999, 2, 199-210. Šťastný, Z. - Falťan, Ľ.: Dynamika ekonomických zmien v malých mestských sídlach (Pohľad občanov a predstaviteľov ekonomickej elity sídla). In.: Sociológia 31, 1999, 2, 187-198. Pripravujú sa monografické publikácie za Banskú Štiavnicu a Brezno.

Sociálna stratifikácia Slovenska v procese spoločenskej modernizácie

(január 1997 - december 1999)
projekt VEGA č. 2/4141/98, koordinátorka: V.Harmadyová
spoluriešitelia: J.Bunčák

Výsledkom výskumu sú nové poznatky o vzniku novej elity na Slovensku, sociálnom pôvode a sociálno-politických koncepciách jej príslušníkov. Nová elita na Slovensku sa vyznačuje zmenenou demografickou skladbou - vzrástol počet žien v tomto postavení. Jej príslušníkmi sú prevažne odborníci s vysokoškoským vzdelaním v oblasti techniky, práva alebo ekonómie a často pochádzajú z rodín, ktoré dosahovali najvyššiu vzdelanostnú úroveň už v období pred komunistickým prevratom v roku 1948. V prostredí novej elity plní integrujúcu úlohu niekoľko základných predstáv o budúcom vývoji spoločnosti a spôsoboch jej modernizácie. (Výsledky sú podrobne opísané v publikácii M. Tuček, J. Bunčák, V. Harmadyová: Stratégie a aktéri sociálnej transformácie a modernizácie v Českej a Slovenskej republike. Brno, Doplěk 1998 a v štúdii Róna-Tas, A., Bunčák, J., Harmadyová, V.: Post-Communist Transformation and the New Elite in Slovakia. Sociológia 31, 1999, č.3.).

Stredoeurópsky variant tranzície a Slovensko

(január 1997 - december 1999)
projekt VEGA č. 2/4098/97 MŠ SR a SAV (S. Szomolányi), V.Krivý - je spoluriešiteľom projektu

Krivý, V.: Čo prezrázdajú volebné výsledky? Parlamentné voľby 1998. Bratislava, IVO 1999, 131 s. Text vznikol v rámci projektu č. 2/4098/97 vedeckej grantovej agentúry MŠ SR a SAV VEGA. Ide o sociologicko- politologickú analýzu výsledkov parlamentných volieb na Slovensku v 90. rokoch s dôrazom na voľby 1998. Analyzované sú najmä výsledky za obce a regióny, napr. volebná účasť v rozličných prostrediach, vzorce teritoriálnej úspešnosti strán v 90. rokoch, trendy úspešnosti strán v mestskom a vidieckom prostredí, väzby výsledkov jednotlivých strán na etnickú, konfesionálnu a vzdelanostnú štruktúru obcí, na mediálne pokrytie regiónov, analyzované sú výsledky na etnicky zmiešanom území na Slovensku, ako aj v okresoch s novými sídlami.

Príprava občanov SR na európske občianstvo

(január 1997 - december 1999)
projekt VEGA č. 2/4139/97, koordinátor: L.Macháček
spoluriešitelia: M.Čambáliková, R.Roško

Grantový projekt obohatil skúmanie obnovy občianskej spoločnosti o aspekt pripravenosti občanov SR na získanie euroobčianskeho statusu. Zásluhou intenzívnejšej medzinárodnej kooperácie dosiahli riešitelia hodnotné výsledky aj v oblasti komparácie. Aplikáciu individualizačnej hypotézy (Macháček) v analýze uplatnenia mládeže na trhu práce a v občianskej participácii, aplikáciu korporativistickej hypotézy (Čambáliková) v analýze zamestnanecko-zamestnávateľských vzťahov dopĺňa ďalší pokus o empirickú typológiu, založenú na kombinácii troch potenciálov: demokratizačného, privatizačného a euroobčianskeho (Roško). Pokus bol o to prínosnejší, že sa realizoval na reprezentatívnych dátach zo Slovenskej, Českej a Poľskej republiky.

HOME