Prístup k dátamPoskytnutie dát z archívu Sociologického ústavu SAV je bezplatné.
Prístup užívateľov k jednotlivým dátovým súborom však môže (i nemusí) byť ohraničený istými obmedzeniami.PRÍSTUP K DÁTAM

Poskytnutie dát potenciálnemu užívateľovi sa viaže na požiadavky producenta dát ako aj účel ich použitia. Vo všeobecnosti môžeme klasifikovať nasledovné podmienky pri prístupe k dátam:

1. voľný prístup k dátam, bez obmedzení

2. voľný prístup k dátam - pre nekomerčné využitie napr. vedecké, akademické účely

3. prístup k dátam podmienený písomným súhlasom producenta/poskytovateľa dát (napr. výskumného tímu a pod.)

4. prístup k dátam podmienený splnením iných (ad hoc) kritérií zadaných producentom/poskytovateľom (napr. predloženie výslednej štúdie a pod.)

5. kombinované podmienky (napr. po ulynutí určitého času sa prístup uvoľní a pod.)

Vo všetkých prípadoch poskytnutia dát sa potenciálny užívateľ písomne zaviaže, že dáta využije len na vopred dohodnutý účel a neposkytne ich tretej osobe.
Užívateľovi budú taktiež poskytnuté informácie, ako správne citovať poskytnutý zdroj údajov.ÚČEL POUŽITIA

Čo sa týka účelu použitia dát, vo všeobecnosti možno rozlíšiť ich komerčné resp. nekomerčné využitie.

Nekomerčné využitie sa viaže najmä na využitie vo vedeckej práci pracovníkov vedeckých inštitúcií, ako aj využitie v akademickej sfére (študenti pri vypracúvaní ročníkových prác, diplomoviek či dizertačných prác, pedagógovia pre potreby výuky a pod.). Konkrétny účel je po dohode s potenciálnym užívateľom špecifikovaný v zázname o poskytnutí dát.FORMÁT POSKYTNUTÝCH DÁT

Dáta sa poskytujú v elektronickej podobe, najčastejšie vo formáte *.sav, a sú práca s nimi je teda viazaná na prácu s aplikáciou SPSS (Statistical Packet for Social Sciences, www.spss.com alebo www.spss.cz).

Dokumentácia k dátam (ako je dotazník použitý pri zbere údajov v teréne, kódovací kľúč, metodologické ponámky a pod.), sa taktiež, ak je to možné, poskytuje v elektronickej podobe. V opačnom prípade je nutné si dokumentáciu "prefotiť" na kopírke.

Dáta a dokumentácia sa zasielajú najčastejšie v elektronickej podobe na e-mailovú adresu užívateľa.ZÁZNAM O POSKYTNUTÍ DÁT

V prípade, že užívateľ prejaví záujem o dáta archívu Sociologického ústavu SAV bude pred vydaním dát archívu vytvorený a užívateľom podpísaný záznam o vydaní dát. V zázname budú špecifikované poskytované dáta a dokumentácia, účel ich využitia, užívateľ/inštitúcia a kontakt, podmienky využitia dát, dátum a podpis užívateľa.||| HOME |||